Från tomtköp till inflyttning i färdigt hus!

Ditt husköp kan vara en av de största investeringarna du gör. Just därför är det viktigt att allt känns rätt och blir som du har tänkt dig. Vi på VårgårdaHus hjälper dig och ser till att allt fungerar genom hela byggprocessen fram till din inflyttning.

Med VårgårdaHus praktiska checklista kan du följa byggprocessens alla steg, från idé till färdigt hus.

1. BUDGET

Kontakta din bank för att få veta hur mycket du får låna och gör en boendekalkyl tillsammans med dem. Som underlag behöver du en produktionskostnadskalkyl som omfattar

samtliga identifierade kostnader för din husbyggnation. Vi hjälper dig att ta fram den.

2. TOMTKÖP

Först av allt behöver du hitta en lämplig tomt. Titta gärna på flera alternativ.Viktiga frågor: Hur förhåller det sig med kommunikationer, barnomsorg, skolor med mera i området?

Hör med kommunens stadsbyggnadskontor vilka bestämmelser som gäller för just din tomt. Lantmäteriet kan ge information om tomten belastas av något servitut eller är pantsatt.Tänk på att kostnader som el- och VA-anslutningar tillkommer, samt gatukostnader.

3. VAL AV HUSMODELL

Dags att välja hus! Vilket hus du väljer beror dels på dina egna preferenser vad gäller stil, storlek och planlösning, samt på vilken tomt du har. Varje område har sina unika planbestämmelser som anger hur stort och högt du får bygga.

Vi tar hänsyn till allt detta när vi diskuterar vilken husmodell som passar bäst för dig. Alla våra husförslag har en färdig lösning att utgå ifrån. Därifrån har du stor frihet att göra din egen variant efter dina egna personliga önskemål. Det mesta går att lösa! Du och din säljare samarbetar här tätt ihop med VårgårdaHus egen arkitekt, för att du som kund ska bli helt nöjd och få ditt hem precis som du vill ha det.

4. AVTAL

När du har valt din husmodell, skriver vi ett avtal. Samtidigt tar vi fram kostnadsförslag från våra lokala

entreprenörer,som så småningom ska montera väggelementen och färdigställa ditt hus på plats.

5. BYGGLOV

Vi på VårgårdaHus hjälper dig med all nödvändig administrativ pappersexercis, som till exempel bygglovshandlingar. Beviljandet av bygglov tar lite olika lång tid beroende på vilken kommun du ska bygga i.

Likaså kan priset för en bygglovsansökan variera utifrån kommun. Tala med din säljare för att få mer detaljerad information om vad som gäller för just dig.

6. SLUTLIG BESTÄLLNING

När du är klar med dina eventuella tillval och när bygglovet är beviljat gör vi i ordning en tillverknings- och leveransorder (TOLO).

Nu läggs huset in i vår produktionsplanering och du får ett bestämt datum för leverans och färdigställande.

7. BANK OCH BETALNINGAR

För att bygga hus måste du ha klart med byggnadskreditiv från banken. Ett byggnadskreditiv är ett lån som betalas ut successivt allteftersom byggkostnaderna uppstår. När husbygget är klart läggs ditt lån om till ett vanligt bolån.

Mer information om detta får du av din bank. Ett par veckor efter slutbeställning kommer VårgårdaHus att begära en så kallad spärrförbindelse. Det innebär att banken skriftligen reserverar den summa pengar som VårgårdaHus ska fakturera.

8. KONTROLLANSVARIG

Lagen kräver att du utser en kontrollansvarig (KA) när du bygger hus. Denna har enligt Plan- och bygglagen (PBL) som främsta uppgift att kontrollera att byggplanen följs.

Din KA ska utses före byggstart och godkännas av kommunen. KA ska medverka vid samråd och slutbesiktning. Kostnaden för KA kan variera. Tala med din säljare för mer detaljerad information.

9. SAMRÅD OCH STARTBESKED

Efter att du fått bygglov kallar kommunen till ett tekniskt samråd. Liksom med bygglovshandlingar hjälper

VårgårdaHus och din säljare dig att ta fram erforderliga handlingar. Efter samrådsmötet erhåller du ett startbesked.

10. UTSÄTTNING

Först efter att du fått startbesked kan utsättning av hus och eventuella sidobyggnader göras.

En utsättning innebär att husets exakta läge på tomten markeras.

11. BYGGTIDEN

Byggtiden, från husleverans till inflyttning, varierar bland annat beroende på husets storlek och konstruktion.

Det är också viktigt att se till att huset får tid att torka ut ordentligt så att det inte kommer in fukt i konstruktionen.

12. FÖRSÄKRINGAR

Ditt husbygge är försäkrat så snart du har tecknat ett köpeavtal med VårgårdaHus. Villaförsäkringen gäller i ett år från husleverans och är tecknad hos If. Utöver villaförsäkringen tecknar VårgårdaHus en Färdigställande- och Nybyggnadsförsäkring hos Gar-Bo Försäkrings AB.

Den första delen, Färdigställandeförsäkringen, garanterar att ditt hus blir färdigbyggt såsom avtalat. Den andra delen, Nybyggnadsförsäkringen, gäller från den tidpunkt då slutbesiktning skett och tio år framåt. Den skyddar dig som konsument mot väsentliga fel som eventuellt kan uppstå inom den tiden. Mer om försäkringarnas omfattning finns att läsa på www.gar-bo.se.

13. SLUTSAMRÅD/SLUTBESIKTNING

Då huset är färdigt ska slutbesiktning ske. En oberoende besiktningsman kallar dig och övriga berörda parter till slutbesiktning.

Först efter godkänd slutbesiktning utfärdar kommunen ett slutbevis.

14. INFLYTTNING

Nu är det äntligen dags för dig att flytta in i ditt Drömhus och börja inreda. Och du, glöm inte att planera in en rolig inflyttningsfest!