KVALITET & MILJÖ

VårgårdaHus är en seriös aktör som noggrant följer samtliga lagar, riktlinjer och regler i branschen. Svensk bygglagstiftning följs strikt enligt riktlinjerna i BBR (BoVerkets ByggRegler) och PBL (Plan- och Bygglagen).

Verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

För att säkerställa lika hög kvalitet i alla led har vi upprättat ett eget verksamhetssystem som ansluter till ISO 14001, ISO 9001 samt AFS 2001. Verksamhetssystemet omfattar hela vår verksamhet och innefattar policyer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utgångspunkten är densamma för hela systemet – kundens behov och krav ska alltid stå i centrum.

Kvalitetspolicy

I vår kvalitetspolicy fastställer vi att våra hus ska ligga i framkant inom en lång rad områden. De ska vara funktionella, energismarta, miljövänliga, ha hög kvalitet, ha en effektiv flexibilitet och effektiv tillverkning, vara monteringsvänliga med precision, ha hög hållbarhet samt ha en snygg och attraktiv design. Vi ska uppfattas som en trygg, ärlig och tillförlitlig leverantör av våra kunder och intressenter.

Detta når vi genom:

 • Att vara lyhörda för våra kunders önskemål och förväntningar på oss.
 • Att mäta och förbättra våra processer och verksamhetssystem.
 • Att bevaka förändringar i omvärlden och ligga steget före.
 • Snabb och enkel hantering av reklamationer från kunder.
 • Kontinuerlig kompetensutveckling av vår personal.

Miljöpolicy

Att sträva mot en bättre miljö och ett hållbart samhälle är en naturlig del av vårt arbete. Våra hus har lång levnadstid och därför är energiförbrukningen en viktig del av vårt miljöarbete. Med bra isolering i lager på lager uppnår vi med god marginal målet för energisnåla hus.

Vi arbetar aktivt för att förebygga och minimera vår påverkan på miljön genom:

 • Att följa gällande lagar och andra krav som ställs på oss.
 • Att aktivt samarbeta med och påverka våra kunder för att minska miljöpåverkan.
 • Att arbeta resultatinriktat med ständiga förbättringar av våra tjänster och metoder för att minska vår miljöpåverkan.
 • Att öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företaget.

Arbetsmiljöpolicy

VårgårdaHus strävar efter en god och säker arbetsmiljö. Alla anställda engageras i arbetsmiljöarbetet, för att förhindra ohälsa och olycksfall. Personlig utvecklig och medinflytande är andra områden som ständigt är i fokus.

En god arbetsmiljö uppnår vi genom:

 • Att kontinuerligt identifiera risker och förebygga dessa i verksamhet.
 • Att uppmuntra och skapa förutsättningar för en god hälsa hos vår personal.
 • Att uppmuntra och skapa förutsättningar för en god hälsa hos vår personal.
 • Löpande kompetensutveckling av vår personal.